SERVEIS

QUE OFERIM ALS CLIENTS

Sostenibilitat i Medi Ambient

La terra no es una herència dels nostres pares, és un préstec dels nostres fills. Proverbi llatinoamericà

environmental and sustainability

La gestió del medi ambient en una organització ha esdevingut un factor clau per la seva pervivència en el temps. Tant la pressió reguladora com de les parts interessades s’incrementa en el temps fruit de la major sensibilització ambiental de la societat.

Qualsevol organització que vulgui assolir un èxit professional ha de fer compatible les seves activitats i productes en el medi que l’envolta.

ENGLOBA CONSULTING és una consultoria altament especialitzada en convertir la gestió ambiental de tota organització en una palanca de canvi i eficiència que garanteixi la sostenibilitat a mig i llarg termini. Els consultors d’ENGLOBA CONSULTING es troben entre els experts més reconeguts en gestió ambiental i presten els seus serveis a organitzacions d’alt impacte ambiental. (Refineries, Empreses Químiques, Nuclears, Transport…)

Entre l’ampli ventall de solucions que ENGLOBA CONSULTING pot oferir en Gestió Ambiental destaquem:

 • Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS).
 • Disseny i implementació de programes d’auditories internes ISO 14001 i EMAS.
 • Definició d’estratègies ambientals i sostenibles per organitzacions.
 • Auditories Ambientals de Compravenda (ISO 14015; ASTM 1527 i ASTM 1528).
 • Auditories de “Compliance” Ambiental.
 • Implantació de Sistemes de Vigilància Legal Ambiental.
 • Càlcul de Petjades Ambientals de Productes i Organitzacions.
 • Suport en la tramitació ambiental de requisits legals ambientals.
 • Implantació de sistemes Zero WASTE.
 • Gestió de la Responsabilitat Ambiental. Anàlisis de Risc Ambiental.
 • Implantació de sistemes ECOLABELING nacionals i internacionals.
 • Sistemes de Compra Verda i ambientalment sostenible.

Canvi Climàtic i Energia

Tot el que hem de decidir es el que fem amb el temps que se’ns ha donat. Senyor dels anells

environmental and sustainability

El canvi climàtic es sens dubte un dels reptes més determinants a prendre en consideració per aquelles organitzacions que vulguin integrar la sostenibilitat en la seva estratègia. Qualsevol organització que pretengui mantenir un èxit sostingut en el temps haurà de saber gestionar els riscos i oportunitats que el canvi climàtic provocarà en el seus productes o serveis.

ENGLOBA CONSULTING és una empresa pionera i experimentada en la implantació de solucions per gestionar el canvi climàtic en organitzacions exposades tant a nivell legal com operacional. Els nostres consultors tenen la més alta capacitació a nivell nacional en solucions per combatre el canvi climàtic en organitzacions i administracions públiques.

Entre els serveis que ENGLOBA CONSULTING ofereix a les organitzacions en l’àmbit del canvi climàtic i la gestió energètica destaquem:

 • Comerç de Drets d’Emissió de la Unió Europea. EU ETS.
 • Esquema CORSIA-ICAO (Aviació Internacional).
 • Càlcul de Petjades de Carboni de productes i Organitzacions. (ISO 14064; ISO 14067, PAS 2050, CDM…).
 • Anàlisis de Risc Climàtic per Organitzacions altament exposades.
 • Disseny d’Estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Plans d’Acció contra el Canvi Climàtic en ordenació o gestió del territori.
 • Adhesió a registres nacionals i autonòmics de Canvi Climàtic.
 • Implantació de SGE (Sistemes de Gestió Energètica) ISO 50.001.
 • Auditories d’eficiència energètica.
 • Auditories “Environmental Due Diligence” de projectes d’energia renovable.
 • Disseny d’estratègies de Carbon Neutral.

Economia Circular, Anàlisi de Cicle de Vida i Ecodisseny

Pots canviar abans de que sigui necessari o esperar a que sigui massa tard. National Geographic

environmental and sustainability

El model econòmic lineal actual (extracció de recursos, fabricació, ús i eliminació) ha assolit els seus límits. Els recursos s’esgoten i cal un canvi en la concepció de productes i serveis. L’economia circular permet dirigir les organitzacions cap a un model sostenible a nivell ambiental, econòmic i social mitjançant l’ús eficient d’aquests recursos. S’ha d’afavorir que el valor dels productes, materials y recursos emprats es mantinguin en l’economia durant el major temps possible alhora que s’ha de reduir al mínim la generació de residus.

Aplicar l’enfocament de cicle de vida de productes i serveis permetrà a les organitzacions disposar del coneixement necessari per incloure la “circularitat” en la presa de decisions estratègiques futures del seu negoci.

Entre els productes en aquest àmbit destaquem:

 • Anàlisi de cicle de vida de productes i serveis (ISO 14040).
 • Càlcul de Petjades Ambientals de Productes i Organitzacions.
 • Càlcul de la Petjada hídrica de Productes.(ISO 14046)
 • Càlcul de la Petjada de Carboni de Productes.(ISO 14067)
 • Disseny ambiental de productes i serveis. Ecodisseny (ISO 14006; Design for Environment DfE)
 • Implantació de sistemes Zero WASTE.
 • Sistemes de Compra Verda i ambientalment sostenible.

Sostenibilitat Corporativa

Si realment creus que el medi ambient és menys important que l’economia, intenta aguantar la respiració mentre comptes els teus diners. Guy R. McPherson

mediambiental i sostenibilitat

Actualment vivim en una societat molt conscienciada, marcs normatius exigents i majors expectatives de transparència i accés a la informació. Addicionalment, les iniciatives locals, nacionals i internacionals per afavorir el desenvolupament sostenible fan que el rol de les empreses sigui cada cop més complex i divers, però també ple d’oportunitats.

Les empreses i organitzacions juguen un paper molt important a l’hora de donar resposta a les necessitats de les persones i als reptes que ha de fer front el nostre planeta. Les empreses que incorporin en la seva estratègia corporativa els interessos i preocupacions dels seus grups d’interès, i de la societat en general, des d’un punt de vista econòmic, ambiental i social, estaran més preparades per encarar el seu futur a llarg termini.

L’equip d’ENGLOBA CONSULTING s’ha especialitzat en l’orientació estratègica a les organitzacions en sostenibilitat corporativa i en el disseny de projectes ambientals i socials (tant nacionals com internacionals).

Entre les solucions que ENGLOBA CONSULTING ofereix en aquest àmbit destaquen:

 • Memòries de sostenibilitat o d’informació no financera de les organitzacions (Global Reporting Initiative, Llei 11/2018).
 • Implementació ISO 26000.
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): reporting i comunicació.
 • Suport a l’adhesió i compliment en plataformes i xarxes: Pacto Mundial, Portal de la Responsabilitat Social, etc.
 • Estudis de materialitat i Stakeholder engagement.
 • Disseny d’accions socials i de programes de voluntariat corporatiu nacional i internacional.
 • Diagnòstic, Polítiques i Plans d’Acció en Sostenibilitat Corporativa / Responsabilitat Social Corporativa.
 • Avaluació social de productes i serveis. Adaptació i disseny de productes i serveis sostenibles.

Formació i Capacitació

La ment que s’obre a una nova idea, mai més tornarà a la seva mida original. A Einstein

mediambiental i sostenibilitat

La societat viu un moment en que els canvis tecnològics, socials, ambientals i econòmics són exponencials i a un ritme de variacions que fa que l’adaptació a aquests nous escenaris sigui imprescindible com a principi de supervivència de tota organització.

L’entorn empresarial està molt influenciat per aquesta realitat alhora que la necessitat de globalitzar-se i internacionalitzar-se provoca grans canvis en mètodes de treball i relacions amb clients i parts interessades. La formació i capacitació del personal és el camí per adaptar-se a tots aquests canvis.

Entre els serveis que ENGLOBA CONSULTING ofereix a les organitzacions en l’àmbit de la formació i capacitació destaquem:

 • Sistemes de Millora Contínua.
 • Auditoria de gestió.
 • Petjada de Carboni de productes i Organitzacions. Gestió, càlcul i verificació.
 • Eco-disseny i Eco innovació.
 • Responsabilitat Social Corporativa.
 • Sistemes de “Reporting” en Sostenibilitat.
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 • Drets Humans  (UN Global Compact).

Mobilitat Sostenible

Si la resposta és el medi ambient, quina és la pregunta? Jorge Wagesnberg

mediambiental i sostenibilitat

A Espanya, el sector del transport i la mobilitat representa al voltant del 40% del consum d’energia final. A més, ja que la major part prové de combustibles derivats del petroli, és el major emissor de diòxid de carboni (més del 30% de les emissions totals).

Hem de treballar decididament per una mobilitat de persones y béns energèticament més eficients que facin disminuir tant les emissions com el consum de combustibles fòssils. A més, que aquesta mobilitat també busqui el benestar econòmic, social i de trànsit per les persones. S’ha d’apostar per una “mobilitat sostenible” més neta, segura i eficient que proporcioni una bona qualitat de vida a les ciutats i territori.

Entre els productes en aquest àmbit destaquem:

 • Criteris sostenibles de renovació de flota.
 • Programes de millora ambiental de flotes.
 • Distintius de garantia de qualitat ambiental per a flotes.
 • Aplicació a fonts de finançament i subvencions nacionals i europees.
 • Càlcul de Petjada de Carboni de flotes. (ISO 14064; ISO 14067, PAS 2050, CDM…).
 • Càlcul d’emissions contaminants de flota (Copert).
 • Esquema CORSIA-ICAO (Aviació Internacional).
 • Plans de mobilitat de treballadors (PDE).

Millora Contínua i Qualitat

Si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix. Albert Einstein

mediambiental i sostenibilitat

Els mercats actuals obliguen a les organitzacions a disposar d’una infraestructura, uns processos i uns recursos que li permetin controlar i millorar el seu rendiment. Tot això, amb la finalitat d’acomplir i fins i tot superar les creixents expectatives de les seves parts interessades en àmbits com l’eficiència dels seus processos, el benestar dels seus treballadors i la minimització dels impactes ambientals provocats.

L’expertesa de l’equip d’ENGLOBA CONSULTING permet abordar la implantació dels principals models de millora continua amb un enfocament tècnicament rigorós, modern en l’ús , integrant amb noves tecnologies i sobretot alineat amb l’estratègia definida per la organització. Volem buscar la utilitat i l’autonomia i alhora aconseguir que el projecte, una vegada finalitzat, quedi sòlidament integrat a la organització.

Entre els productes i serveis en aquest àmbit destaquem:

 • Implantació de sistemes de gestió basat en normes internacionals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001.
 • Control de qualitat dels projectes
 • Dinamització d’equips de millora contínua (8D, AMFEs…)
 • Auditories de la cadena de subministradors.

Acompliment i Bon Govern

Res es més just que l’honest; res es més útil que el just. Maximilien Robespierre

mediambiental i sostenibilitat

El govern corporatiu just i honest d’organitzacions que pretenguin subsistir en el temps requereix d’una tasca ordenada i constant de vigilància legal i ètica.

Els sistemes d’identificació de normativa, vigilància i implantació de mesures de compliment normatiu són imprescindibles en les organitzacions empresarials que pretenguin mantenir un nivell alt de reputació. Les parts interessades de tota organització tenen expectatives clares de comportament que han de ser satisfetes de manera continuada i segura.

ENGLOBA CONSULTING és especialista en sistemes de compliment legal en els àmbits de Medi Ambient i Seguretat Industrial, temes clau per assegurar un bon govern corporatiu.

Entre els productes que ENGLOBA CONSULTING pot oferir en aquest àmbit destaquem:

 • Sistemes d’identificació de requisits HSSE.
 • Implantació de sistemes de vigilància legal ambiental.
 • Auditories de Compliment Ambiental.
 • Auditories Environmental Due Diligence nacionals i internacionals (ISO 14015; ASTM 1527, 1528).
 • Suport en tramitacions legals ambientals de caràcter tècnic i especialitzat.
 • Peritatges ambientals en processos judicials.

Cooperació i Aliances Internacionals

No existeix una millor prova del progrés d’una civilització que la del progrés del poder de la cooperació. John Stuart Mill

Medioambiental y Sostenibilidad

L’equip d’ENGLOBA CONSULTING ha treballat en múltiples projectes de cooperació internacional a Amèrica Llatina i Àfrica principalment. L’experiència amb organitzacions internacionals, aliances amb institucions nacionals de diversos països i el treball amb comunitats locals ens permet oferir solucions a mida per al foment de la internalització de les organitzacions en l’àmbit social i ambiental.

Entre els productes i serveis en aquest àmbit destaquem:

 • Disseny i execució de projectes internacionals d’acció social de les organitzacions.
 • Programes de voluntariat corporatiu internacional.
 • Programes internacionals de compensació d’emissions.
 • Promoció d’aliances i adhesió a xarxes internacionals de lluita contra el canvi climàtic, sostenibilitat, etc.
 • Aplicació a fonts de finançament i subvencions nacionals i europees (projectes internacionals en els àmbits socials, ambientals i d’innovació).
 • Auditoria internacional de la cadena de subministradors.